Ta strona korzysta z cookies OK, rozumiem Więcej informacji

 

UBEZPIECZENIA

Zawarcie umowy o gwarancje kontraktowe

Zawarcie umowy o gwarancje kontraktowe


Wniosek
Zawarcie umowy o gwarancje kontraktowe
Zobowiązany (Wnioskujący)

Pełna nazwa
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, nr
Adres www
Adres e-mail
Tel./fax
Data powstania
dzień, miesiąc, rok
NIP
REGON
Numer PKD
Przedmiot wniosku
Umowa o gwarancje ubezpieczeniowe:
Rodzaj gwarancji
Limit kwotowy

 zł

 zł

 zł

 zł


 zł

 zł
Okres ważności umowy:
od
dzień, miesiąc, rok
do
dzień, miesiąc, rok
 
Załączniki do wniosku
aktualny dokument określający podstawy prawne działalności (odpis z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
decyzje o nadaniu numeru statystycznego REGON
dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie, jeżeli odrębne przepisy wymagają posiadania takich uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja, wpis do rejestru działalności regulowanej)
aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Zobowiązany nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne
opinie z wszystkich banków prowadzących rachunki Zobowiązanego, z podaniem informacji dotyczącej udzielonych kredytów i terminowości ich obsługi
bilans wraz z rachunkiem wyników za ostatnie 3 lata oraz aktualne sprawozdanie finansowe (F-01)
oświadczenia określające wielkość obrotów, zysk/stratę oraz poziom zobowiązań i należności
wykaz ważniejszych kontraktów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat oraz realizowanych obecnie
posiadane referencje
inne wymagane okolicznościami dokumenty
Opis
Wgraj załączniki
Szczegóły umowy
1. Udziałowcy / Akcjonariusze / Wspólnicy
Nazwa
1.
2.
Udział (%)
Nazwa
3.
4.
Udział (%)
2. Posiadane akcje / udziały w innych firmach
Nazwa
1.
2.
Udział (%)
Nazwa
3.
4.
Udział (%)
3. Charakterystyka prowadzonej działalności
Rodzaj prowadzonej działalności
1.
2.
3.
Udział (%)
4. Główni partnerzy gospodarczy (nazwa, adres i telefon)
Dostawcy:
Odbiorcy:
5. Banki prowadzące rachunki Zobowiązanego
Nazwa banku / Oddział:
6. Kredyty i pożyczki
Nazwa banku / Oddział:
Kwota kredytu
Saldo
Termin spłaty
Zabezpieczenia spłaty kredytu
7. Przeterminowane zobowiązania (w tym wobec urzędu skarbowego, ZUS oraz organów celnych)
Nazwa i adres wierzyciela
Kwota zobowiązania
Termin wymagalności
Opis zobowiązania
8. Odroczone, zawieszone bądź rozłożone na raty zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego, organów administracji państwowej i lokalnej oraz organów celnych:

9. Czy wobec Zobowiązanego zgłoszono wniosek o upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze, egzekucyjne, likwidacyjne:

10. Przeterminowane należności
Nazwa i adres dłużnika
Kwota należności
Termin wymagalności
Opis należności
11. Czynne gwarancje/polisy finansowe
(wydane przez banki i inne niż UNIQA TU S.A. towarzystwa ubezpieczeniowe)


Nazwa wystawcy

Suma gwarancyjna  / ubezpieczenia
Termin ważności

Złożone zabezpieczenia regresu

12. Pozostałe zobowiązania (weksle, poręczenia, pożyczki itp.)
13. Czy występowały zgłoszenia roszczeń z tytułu nienależycie wykonanego kontraktu

Opis
14. Czynne gwarancje / polisy finansowe wydane przez inne Przedstawicielstwa UNIQA TU S.A.

Siedziba Przedstawicielstwa

Suma gwarancyjna  / ubezpieczenia
Termin ważności

Rodzaj gwarancji / polisy

15. Czy Zobowiązany realizuje w UNIQA TU S.A. ubezpieczenia inne niż finansowe:
PROPONOWANE ZABEZPIECZENIE EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ UNIQA TU S.A.
1.

2.

3.

Opis mienia
Wartość rynkowa
Wartość księgowa netto

4.

Adres i nr KW
Wartość rynkowa

5.

Opis

Wysyłając formularz zostanie automatycznie dokonana rejestracja Twojego konta

(jeśli jeszcze go nie posiadasz). REGON będzie loginem, a NIP będzie hasłem do konta.

Wysoce zalecana jest jak najszybsza zmiana hasła.

Kontakt Mapa serwisu Polityka prywatności projekt i realizacja: BigCom Biuro Ubezpieczeń - ul. Sobieskiego 16 - 35-002 - Rzeszów